Sociale Zekerheid. Zaak aanmelden

Wij hebben expertise op verschillende rechtsgebieden

Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen (of andere samenlevingsvormen) die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat worden geacht om zelf in (voldoende) inkomen en/of verzorging te voorzien.


 1. Islamitische zaken
 2. Bezwaar- en beroepsprocedures bij een UWV, gemeente, Bestuursrechter en Centrale Raad van Beroep (hoogste bestuursrechter).
 3. Zaak voor de rechter brengen
 4. Wmo (Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om: begeleiding en dagbesteding; ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten; een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis; opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn)
 5. Participatiewet
 6. IOAW (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
 7. IOW (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen)
 8. Pensioen en AOW (Algemene Ouderdomswet)
 9. IIOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
 10. WW (Werkloosheidwet is, zoals de naam al verklaart, bedoeld voor werknemers die hun baan verliezen of stoppen met hun werk)
 11. ZW (Ziektewet is geregeld dat zieke werknemers, waarbij er geen sprake (meer) is van doorbetaling van loon, recht hebben op een uitkering. Ook diegene die geen werkgever (meer) hebben, bijvoorbeeld vanwege werkloosheid kunnen bij ziekte aanspraak maken op een uitkering op basis van de ziektewet)
 12. Toeslagen via de belastingdienst
 13. Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten is er voor mensen die voor hun 18e of tijdens hun studie een ziekte of handicap hebben (opgelopen) waardoor zij niet meer kunnen werken. Zij hebben recht op een uitkering als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen)
 14. Algemene nabestaanden wet (Anw)
 15. WLZ (Wet langdurige zorg,  is bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben, bijvoorbeeld chronisch zieken, mensen met een beperking of kwetsbare ouderen)
 16. AKW (Algemene Kinderbijslagwet)
 17. WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
 18. WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)Home Over ons Controlling Bedrijfsadvies Sociale Zekerheid Verbintenissenrecht

Disclaimer

Zaak aanmelden

Algemene voorwaarden

Privacy Policy


Websites

www.tangali.net

www.razahalalaudit.online

Spreeklocatie in Amsterdam

Nolimit Business Center

Geldershoofd 80

1103 BG Amsterdam


Spreeklocatie in Den Haag

Haags Ondernemershuis

Prinsegracht 46

2512 GA Den Haag

Bel voor een gratis 15 minuten intake: 06-833 69913

Lidmaatschappen

Bizz-Controller Online